Skip to main content

Obvestilo o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada

Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 19. 3. 2018 podala soglasje k spremembi predmetnih pravil upravljanja.

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., vas v skladu z določili 312. člena ob smiselni uporabi 253. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št.31/2015 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZISDU-3) obvešča o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada NLB Skladi v splošnem delu in v Dodatku F, ki se nanaša na vse obstoječe podsklade ter na nova podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški in NLB Skladi – Finance delniški.

Družba za upravljanje je spremenila/dopolnila Pravila upravljanja skladno z zahtevo 71. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona investicijskih skladih in (Uradni list RS št.: 77/2016, v nadaljevanju ZISDU-3B). Dodatno je družba za upravljanje pravila upravljanja krovnega sklada dopolnila tudi v delu, ki se nanaša na nova podsklada krovnega sklada.

Ključne spremembe pravil upravljanja so:

  • dopolnitve naložbenih omejitev pri podskladu NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR za naložbe v obveznice izven naložbenega razreda in izdajateljev držav v razvoju zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi,
  • sprememba naložbenih omejitev pri podskladu NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški z novo opredelitvijo dopustnih izpostavljenosti po državah,
  • sprememba naložbenih omejitev pri podskladu NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški z razširitvijo dopustnih naložbenih panog,
  • sprememba provizije za upravljanje pri podskladu NLB Skladi – Globalni uravnoteženi,
  • sprejem in razkritje Politike nagrajevanja v družbi NLB Skladi,
  • pravica družbe do zavrnitve vplačila oziroma omejitve pristopa ali druge transakcije določenim kategorijam vlagateljev,
  • pogojna pravica vlagatelja do preklica vplačila ali zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona.

Dopolnitve in spremembe naložbene politike omenjenih podskladov so posledica bodisi uskladitve z veljavnimi predpisi oziroma odločitve družbe, ki bo omogočila bolj učinkovito in donosno upravljanje premoženja podskladov z boljšo možnostjo razpršitve premoženja in varovanjem pred tveganji zaradi zmanjšanja izpostavljenosti določenim naložbenim kategorijam. Sprememba provizije za upravljanje pri podskladu NLB Skladi – Globalni uravnoteženi je posledica cenovnega poenotenja z drugimi produkti v ponudbi družbe, pri čemer se provizija za upravljanje poveča za 0,20 odstotne točke z 1,45 % na 1,65 %. Menimo, da dvig provizije za upravljanje ne predstavlja bistvene spremembe z vidika pričakovane donosnosti podsklada za vlagatelje.

Dopolnitve in spremembe naložbene politike omenjenih podskladov ne vplivajo na velikost prevzetih tveganj z vidika imetnikov investicijskih kuponov.

Dokumenti:

Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja

Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja - sledi spremembam

Ključni podatki za vlagatelje NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški

Ključni podatki za vlagatelje NLB Skladi - Finance delniški

NLB Skladi © 2012 - 2019 All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Nazaj

Arhiv 2018

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.