Skip to main content

Slovarček izrazov

 • Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP)

  Agencija za trg vrednostnih papirjev, ustanovljena z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 in 52/02; v nadaljevanju: ZTVP-1), opravlja nadzor nad udeleženci trga vrednostnih papirjev ter izvršuje druge naloge in pristojnosti, določene z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi. Svoje naloge in pristojnosti izvršuje z namenom zagotoviti možnosti za učinkovito delovanje trgov vrednostnih papirjev in zaupanje vlagateljev vanje.
 • Borza

  Zagotavlja pogoje za organizirano, pregledno in učinkovito trgovanje z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi instrumenti.
 • Borzni indeks

  Opisuje splošno gibanje tečajev določenih vrednostnih papirjev (delnic ali obveznic) na določenem trgu vrednostnih papirjev in je pripomoček vlagateljem, da vedo v katero smer se gibljejo tečaji vrednostnih papirjev nasploh - služi kot kazalec trenda na trgu.
 • Borzni posrednik

  Oseba, ki ima dovoljenje za trgovanje z vrednostnimi papirji.
 • Celotni stroški poslovanja podsklada

  Prikazuje jih kazalnik TER (okrajšava iz angleške besedne zveze Total Expense Ratio). Kazalnik TER zajema vse stroške poslovanja vzajemnega sklada oziroma podsklada na letni ravni, vključno s provizijo za upravljanje in provizijo za skrbniške storitve, ne vključuje pa stroškov poslov s finančnimi instrumenti (transakcijskih stroškov) in njim primerljivih stroškov.
 • Čista vrednost sredstev podsklada

  Od vseh sredstev podsklada se odštejejo vse obveznosti in morebitne rezervacije.
 • Dejanska donosnost

  Dosežena donosnost v posameznem obdobju - lahko je višja, nižja ali pa enaka pričakovani donosnosti.
 • Delnice

  Lastniški vrednostni papirji, ki dajejo imetniku pravico do sodelovanja pri upravljanju družbe, pravico do udeležbe na dobičku in sorazmernega deleža v likvidacijski oziroma stečajni masi.
 • Dinamični vlagatelji

  Vlagatelji, ki so glede na svoje finančne razmere, cilje in individualni odnos do tveganja pripravljeni nadpovprečno tvegati.
 • Dividenda

  Izplačilo dela dobička delniške družbe delničarjem.
 • Donosnost

  Odstotkovna sprememba vrednosti premoženja v določenem obdobju, lahko je pozitivna ali negativna.
 • Družba za upravljanje

  Gospodarska družba, ki je pridobila dovoljenje za upravljanje investicijskih skladov in lahko opravlja tudi storitev upravljanja premoženja dobro poučenih vlagateljev.
 • Efektivni strošek

  Celoten strošek podsklada na letni ravni - daljše kot je obdobje varčevanja, nižji je efektivni strošek za vlagatelja, ker se vstopna in izstopna provizija porazdelita na več let.
 • Enota premoženja

  Celotno premoženje podsklada je razdeljeno na enake enote premoženja.

 

 

 • Investicijska politika

  (glej naložbena politika)
 • Investicijski kupon

  Imenski vrednostni papir, ki se glasi na določeno število enot premoženja oz. točk podsklada.
 • Izstopna izjava

  (glej zahteva za izplačilo)
 • Izstopni stroški

  Vlagatelju se zaračuna ob izplačilu sredstev iz podsklada. Izražena je v odstotkih od izplačanih sredstev in se lahko razlikuje glede na obseg izplačanih sredstev.

 

 

 • Kapitalski dobiček

  Predstavlja dobiček, ki se odraža v razliki med prodajno in nakupno ceno vrednostnega papirja ali enote premoženja vzajemnega sklada.
 • Klirinško depotna družba

  Zadolžena je za obračun in poravnavo obveznosti iz poslov na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, zagotavljanje izplačila dividend, obresti in glavnice ter uveljavljanje pravic delničarjev.
 • Ključni podatki za vlagatelje

  Zgoščen prikaz pomembnih podatkov za vlagatelje v vzajemne sklade
 • Krovni sklad

  Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje. Vsak podsklad istega krovnega sklada se od drugih podskladov tega krovnega sklada razlikuje po eni ali več posebnostih. Krovni sklad sestavljajo podskladi, ki jih opredeljujeta poseben naložbeni cilj in naložbena politika. Sredstva in obveznosti posameznega podsklada so ločena od sredstev in obveznosti drugih investicijskih skladov in podskladov ter ločena od sredstev in obveznosti družbe za upravljanje in skrbnika premoženja krovnega sklada.
 • Konservativni vlagatelji

  Vlagatelji, ki so glede na svoje finančne razmere, cilje in individualni odnos do tveganja pripravljeni podpovprečno tvegati.
 • Letno poročilo družbe za upravljanje

  Letno poročilo družbe (revidirano) za upravljanje vsebuje računovodske izkaze, podrobnejšo vsebino poslovnega poročila in prilog ter mnenje revizorja.
 • Letno poročilo vzajemnega sklada

  Letno poročilo vzajemnega sklada (revidirano) vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja vrednosti enot premoženja v obtoku, strukturo naložb, poslovno poročilo ter mnenje revizorja.
 • Likvidacija vzajemnega sklada

  Imetnik investicijskega kupona ima pravico do izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije vzajemnega sklada.

 

 • Načrt varčevanja

  (glej varčevalni načrt)
 • Naložbena politika

  Naložbena politika, ki je predpisana v pravilih upravljanja vzajemnega sklada in družba za upravljanje v skladu z njo upravlja premoženje podsklada.
 • Naložbeno tveganje

  Naložbeno tveganje je tveganje, da bo vlagatelj med varčevanjem ustvaril drugačno donosnost od pričakovane, pri čemer je lahko donosnost tudi negativna.
 • Nerealizirani kapitalski dobiček

  Kapitalski dobiček, ki je nastal zaradi dviga tečaja vrednostnega papirja oziroma dviga vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, vendar vrednostni papir oziroma enota premoženja še nista bila prodana.
 • NLB Skladi, d.o.o.

  NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. je družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade.
 • Obveznice

  Dolžniški vrednostni papirji, s katerimi se izdajatelj zavezuje, da bo imetniku vrednostnega papirja izplačal po amortizacijskem načrtu na točno določen dan v prihodnosti znesek anuitetnega kupona.
 • Odnos do tveganja

  Odraža se v naklonjenosti posameznika do nepričakovanih scenarijev.
 • Polletno poročilo družbe za upravljanje

  Polletno poročilo družbe za upravljanje vsebuje računovodske izkaze in priloge s pojasnili ter poslovno poročilo.
 • Podsklad

  Krovni sklad sestavljajo podskladi, ki jih opredeljujeta poseben naložbeni cilj in naložbena politika. Sredstva in obveznosti posameznega podsklada so ločena od sredstev in obveznosti drugih investicijskih skladov in podskladov ter ločena od sredstev in obveznosti družbe za upravljanje in skrbnika premoženja krovnega sklada.
 • Polletno poročilo krovnega sklada

  Polletno poročilo krovnega sklada vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in strukturo naložb na zadnji delovni dan polletja za vse podsklade krovnega sklada.
 • Pravila upravljanja

  Pravila upravljanja urejajo vsebino pravnih razmerij med družbo za upravljanje in imetniki investicijskih kuponov.
 • Pričakovana donosnost

  Donosnost, ki se pričakuje ob naložbi v posamezni vrednostni papir ali vzajemni sklad.
 • Pristopna izjava

  Izjava, podana na posebnem obrazcu, s katero vlagatelj pristopa k pravilom upravljanja podsklada, in mu daje pravico, ne pa dolžnost, da v podsklad vplačuje denarna sredstva.
 • Profil vlagatelja

  Ugotovi se na osnovi posameznikovih finančnih razmer, ciljev in odnosa do tveganja - osnovni profili so zelo konservativni, konservativni, zmerni, dinamični in zelo dinamični.
 • Prospekt krovnega sklada

  Dokument, ki vsebuje vse zakonsko predpisane elemente oziroma lastnosti krovnega sklada.
 • Realizirani kapitalski dobiček

  Kapitalski dobiček, ki je nastal zaradi dviga tečaja vrednostnega papirja oziroma dviga vrednosti enote premoženja podsklada in je imetnik vrednostni papir oziroma enoto premoženja tudi prodal.
 • Revizor vzajemnega sklada

  Pregledati mora letno poročilo sklada in izdati mnenje o računovodskih izkazih, pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev ter javnih objav o poslovanju investicijskega sklada.
 • Skrbnik vzajemnega sklada

  Skrbnik je skrbnik premoženja investicijskega sklada ali vzajemnega prostovoljnega pokojninskega sklada ali kritnega premoženja pokojninske družbe in je lahko skrbniška banka ali druga finančna institucija, katere poslovanje ureja ZTVP-1 in katere glavna dejavnost so storitve v zvezi s poslovanjem z vrednostnimi papirji ter uveljavljanjem pravic iz teh vrednostnih papirjev na podlagi ZTVP-1, ki je pridobila dovoljenje ATVP za opravljanje skrbniških storitev in ki izpolnjuje zakonske pogoje ter katere poslovanje je predmet javnega nadzora s strani ATVP.
 • Skrbniška banka

  Skrbniška banka je banka v skladu z Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01 in 55/03; v nadaljevanju: ZBan) oziroma podružnica banke države članice, ustanovljena na območju Republike Slovenije v skladu z ZBan, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 in 32/04; v nadaljevanju: ZISDU). (glej tudi Skrbnik vzajemnega sklada)
 • Strateška razporeditev premoženja

  Sredstva se investirajo v takšne osnovne naložbene skupine (delnice, obveznice, visoko varne naložbe), da celotno tveganje in pričakovana donosnost celotnega premoženja ustrezata profilu vlagatelja.

 

 • Tečaj vrednostnega papirja

  Tržna cena vrednostnega papirja, s katerim se trguje na borzi. Tečaj obveznic se izraža v odstotkih glede na nominalno vrednost, tečaj delnic pa se izraža v absolutnih zneskih.
 • Točka podsklada

  (glej enota premoženja)
 • Upravitelj premoženja

  Oseba, ki v skladu z investicijsko politiko sprejema odločitve glede posameznih naložb.
 • Upravljavska provizija

  Upravljavska provizija predstavlja plačilo družbi za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja podsklada.
 • Upravljanje premoženja vzajemnega sklada

  Upravljalec premoženja upravlja premoženje vzajemnega sklada ali podsklada v skladu z naložbeno politiko - denarna sredstva, ki jih vzajemni sklad ali podsklad zbere, upravljalec sklada usmeri v različne naložbe.
 • Varčevalni načrt

  Vlagatelju v vzajemni sklad omogoča postopno varčevanje s periodičnimi vplačili. Pri postopnem varčevanju so vlagatelji upravičeni do popustov pri vstopnih stroških.
 • Varnostni varčevalni sklad

  Sklad, ki omogoča kritje nujnih življenskih izdatkov za določeno obdobje - varčevanje s ciljem doseganja osnovne finančne varnosti.
 • Vpisno mesto

  Pristopno mesto (sedež družbe in pooblaščena vpisna mesta), kjer je možno podpisati pristopno in izročiti izjavo in s tem pristopiti k pravilom upravljanja krovnega sklada.
 • Vprašalnik "Pomoč pri izbiri vzajemnih skladov"

  Namenjen je pomoči pri odločanju o razporeditvi posameznikovega premoženja na osnovne skupine podskladov krovnega sklada s poudarkom na razporeditvi premoženja na delniške in obvezniške vzajemne sklade.
 • Vrednost enote premoženja (VEP)

  VEP se izračuna tako, da se čista vrednost sredstev podsklada na določen dan deli s številom enot v obtoku na isti dan.
 • Vstopni stroški

  Vlagatelju se zaračunajo ob vplačilu sredstev v vzajemni sklad. Izraženi so v odstotkih od višine vplačanih sredstev in se lahko razlikujejo glede na obseg vplačanih sredstev.
 • Vzajemni sklad

  Vzajemni sklad je investicijski sklad, oblikovan kot ločeno premoženje, ki je razdeljeno na enote, katerih vrednost je na zahtevo imetnika izplačljiva iz tega premoženja, in ki ga upravlja družba za upravljanje. Vzajemni sklad je premoženje, ki je ločeno od premoženja družbe za upravljanje, ki upravlja ta sklad, in je v lasti imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada.
 • Zahteva za izplačilo

  Zahteva, podana na posebnem obrazcu, s katero vlagatelj zahteva, da se mu izplača odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada krovnega sklada NLB Skladi.
 • Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU)

  Najpomembnejši zakon, ki ureja področje poslovanja investicijskih skladov in družb za upravljanje.
 • Zmerni vlagatelji

  Vlagatelji, ki so glede na svoje finančne razmere, cilje in individualni odnos do tveganja pripravljeni povprečno tvegati.

 

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.