Skip to main content

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »NLB Skladi«

1. člen
Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »NLB Skladi« (v nadaljevanju: nagradna igra) ter pravila in pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ki jo prireja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator ali NLB Skladi).

2. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vlagatelji v podskladih krovnega sklada NLB Skladi, ki so privolili v obveščanje in izmenjavo podatkov med organizatorjem in vlagateljem preko elektronske pošte. Mladoletne osebe lahko sodelujejo s pisno privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika. Zaposleni v družbi NLB Skladi ter njihovi ožji družinski člani ne morejo sodelovati v nagradni igri.

3. člen
Nagradna igra se začne 15. 9. 2017 ter zaključi 24. 9. 2017 ob 24. uri. Nagradno žrebanje se izvede 29. 9. 2017.

Namen nagradne igre je promocija investicijskih skladov, ki jih upravlja organizator ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru blagovnih znamk NLB Skladi.

4. člen
K nagradni igri lahko sodelujoči pristopijo z izpolnitvijo vprašalnika »NLB Skladi – spoznavanje strank NLB Skladov« (v nadaljevanju: vprašalnik).

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da sodelujoči soglaša s pravili nagradne igre, v celoti izpolni vprašalnik ter ga potrdi s klikom na gumb »Potrdi« .

V nagradni igri bodo v skladu s temi pravili sodelovali vsi udeleženci, ki bodo v celoti izpolnili vprašalnik do vključno 24. 9. 2017 do 24. ure.

5. člen
Udeleženec lahko prekliče sodelovanje v nagradni igri. Odstranitev udeleženec zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov jogpAomctlmbej/tj. Šteje se, da udeleženec soglaša s pravili nagradne igre, če ne zahteva odjave od nagradne igre na naslov jogpAomctlmbej/tj.

Udeleženec bo vnesen v računalniški sistem, ki bo uporabljen za izvedbo žrebanja skladno s temi pravili (programski naključni generator zadetkov oz. elektronski boben za žrebanje).

Ena oseba v nagradni igri sodeluje le z enim izpolnjenim vprašalnikom.

6. člen
Udeleženec se s sodelovanjem v nagradni igri poteguje za naslednje nagrade:

1. glavna nagrada - 250 EUR neto vplačilo (po plačilu akontacije dohodnine in vstopnih stroškov) v katerikoli podsklad krovnega sklada NLB Skladi po lastni izbiri.

2. do 4. nagrada - 100 EUR neto vplačilo (po plačilu akontacije dohodnine in vstopnih stroškov) v katerikoli podsklad krovnega sklada NLB Skladi po lastni izbiri.

5. do 14. nagrada – elektronski iskalnik ključev »Bluetooth keyfinder«.

7. člen
Prevzem nagrade - vložek v podsklad krovnega sklada NLB Skladi po lastni izbiri brez obstoječe ali sklenitve nove pristopne izjave ni mogoče. Po sklenitvi pristopne izjave je vplačilo sredstev s strani organizatorja, po izbiri nagrajenca, možno kot enkratno vplačilo ali kot dodatno vplačilo na Varčevalni načrt.

Če je nagrajenec fizična oseba, izvede akontacijo dohodnine organizator, v skladu z ocenjeno vrednostjo nagrade iz prejšnjega člena, morebitno razliko do polne dohodnine pa nagrajenec sam.

Če je nagrajenec pravna oseba, se znesek nagrade iz prejšnjega člena vloži v podsklad krovnega sklada NLB Skladi po lastni izbiri, v neto znesku.

Nagrajenec lahko nagrado prevzame v 30-ih dneh od javne objave, in sicer osebno na sedežu organizatorja, ki mu mora za potrebe akontacije dohodnine posredovati vse potrebne podatke.

8. člen
Žreb bo potekal dne 29. 9. 2017 ob 11.00 uri na sedežu organizatorja v prisotnosti komisije, določene v 9. členu teh pravil. Žrebanje bo potekalo z naključno računalniško izbiro s seznama sodelujočih (boben za žrebanje) v nagradni igri.

9. člen
Komisijo nagradne igre sestavljajo trije člani, ki jih s sklepom imenujeta zakonita zastopnika organizatorja. Izmed imenovanih članov se v istem sklepu določi osebo, ki ima funkcijo predsednika komisije. Najmanj dva člana komisije morata biti osebi, ki sta zaposleni pri organizatorju. Člana uprave organizatorja ne moreta biti člana komisije nagradne igre.

Komisija ima pristojnost nadzora poteka nagradne igre in določitev nagrajencev, v skladu s temi splošnimi pogoji in pravili nagradne igre.

Predsednik komisije o poteku nagradne igre in nagrajencih naredi zapisnik, ki se hrani pri organizatorju. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije.

10. člen
Na spletni strani organizatorja bodo najkasneje v 8 dneh po opravljenem žrebu objavljeni nagrajenci nagradne igre. Nagrajenci bodo obveščeni tudi preko telefonske/mobilne številke oziroma e-poštnega naslova, ki so ga navedli kot veljavnega za prejem obvestil organizatorja.

Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

11. člen
Če se ugotovi, da nagrajenec ne ustreza merilom ali ne izpolnjuje teh pogojev in pravil nagradne igre, se mu nagrada ne podeli in ostane v lasti družbe NLB Skladi.

Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletni strani in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Nagrade ni mogoče neposredno zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade, taka nagrada pa se nato ne podeli.

Če se nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 30 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi izrecno pisno odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

12. člen
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad, ki je lahko predmet obdavčitve z vidika Zakona o dohodnini (UL RS, št. 13/11 – UPB, s spremembami). Nagrajenci se strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena Zakona o davčnem postopku (UL RS, št. 13/11 – UPB, s spremembami) izplačevalcu nagrade (t.j. organizatorju) posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo najkasneje v roku 10 dni od prejema obvestila o nagradi. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, se šteje, kot da se na obvestilo iz prejšnjega odstavka sploh ni odzval.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora bodisi prek medijev bodisi neposredno (preko njihovih elektronskih naslovov) obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. člen
Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska d.d., Ljubljana. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih (poslovalnice NLB d.d.) med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si. Krovni sklad NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja v prihodnosti. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Najvišji vstopni stroški podskladov krovnega sklada NLB Skladi znašajo 3,00 % vrednosti investicijskega kupona, najvišji izstopni stroški pa 1,00 % vrednosti investicijskega kupona. Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos.

14. člen
Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani družbe.

15. člen
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju, družbi NLB Skladi, zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07 – UPB) ter pošiljanje periodičnih obvestil za trženjske namene. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov družba NLB Skladi udeležencem zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo, dokler se uporabnik ne odjavi od prejemanja sporočil.

Družba NLB Skladi se obvezuje, da bo tako zbrane osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

S podanim soglasjem sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju nagradne igre družbi za upravljanje, NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., da kot upravljavec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, neposrednega trženja, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnosti ter za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva. Sodelujoči organizatorju dovoljuje programsko sledenje odpiranju e-sporočil in klikov na povezave v e-sporočilih za namen statistik in direktnega trženja.

Sodelujoči družbi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. tudi izrecno dovoljuje, da osebne podatke, pridobljene v nagradni igri, posreduje družbi Nova Ljubljanska banka, d.d. ter pogodbenim partnerjem in obdelovalcem osebnih podatkov družbe NLB Skladi, ki imajo najmanj enak standard varovanja osebnih podatkov kot družba NLB Skladi, in sicer za namen izvrševanja medsebojnih pogodbenih odnosov.

16. člen
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

17. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem 14. 9. 2017.


NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.