Skip to main content

Uvedba evra: pozitivni učinki za vlagatelje

Vodnik za boljše investiranje | Št. 1, november 2006 | 01. 11. 2006

Veliko vlagateljev postavlja vprašanje, kako bo uvedba evra vplivala na sredstva v vzajemnih skladih. Uvedba nove valute na vrednost naložb vzajemnih skladov v ničemer ne bo vplivala, le čista vrednost sredstev (ČVS) in vrednost enote premoženja (VEP) bo od začetka prihodnjega leta izražena v evrih.

Učinki za vlagatelje

Veliko vlagateljev postavlja vprašanje, kako bo uvedba evra vplivala na sredstva v vzajemnih skladih. Uvedba nove valute na vrednost naložb vzajemnih skladov v ničemer ne bo vplivala, le čista vrednost sredstev (ČVS) in vrednost enote premoženja (VEP) bo od začetka prihodnjega leta izražena v evrih. Pri izračunu ČVS se že sedaj vse tuje naložbe ovrednotijo v slovenskem tolarju glede na menjalni tečaj, ki ga objavlja Banka Slovenije. Z vrednotenjem v evrih pa se bodo uporabili menjalni tečaji tujih valut do evra namesto do slovenskega tolarja. Razlika je torej zgolj v prikazu ČVS in VEP, na spletni strani www. nlbskladi.si pa lahko že sedaj spremljate vse podatke tudi v evrih

Uvedba evra bo imela za vlagatelje pozitivne učinke, saj se pri mednarodno razpršenih naložbah vzajemnih skladov s tem znižuje naložbeno tveganje (izginilo bo valutno tveganje evra do tolarja). Znižali se bodo tudi stroški poslovanja vzajemnih skladov, saj bodo nižji transakcijski stroški nakupov tuje valute (menjav tolarjev za evro in obratno ne bo več) vplivali na nižje celotne stroške vzajemnih skladov. Prišlo bo do nekaterih sprememb formalne narave:

  • vplačila in izplačila bodo potekala v evrih;
  • vsi zneski na obvestilih vlagateljem bodo navedeni v evrih;
  • varčevalni načrti se bodo glasili na evro, v evrih bodo izražene tudi lestvice za obračun vstopnih in izstopnih stroškov.

Te spremembe ne bodo vsebinske narave, kar pomeni, da bodo vrste varčevalnih načrtov in razmerja med razredi za vstopne in izstopne stroške ostala enaka.

Družba NLB Skladi je dobro pripravljena

Priprave na uvedbo evra potekajo v družbi NLB Skladi v skladu z načrti že dalj časa. Družba aktivno sodeluje v delovnih skupinah pod okriljem Združenja družb za upravljanje in Agencije za trg vrednostnih papirjev. Testiranje računalniške podpore poteka brez zapletov, družba pa je na uvedbo evra dobro pripravljena. Vlagatelje o vseh pomembnejših aktivnostih obveščamo na spletni strani družbe www.nlbskladi.si, poleg tega pa lahko veliko koristnih informacij pridobijo tudi na spletni strani Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, www.nlb.si.

Vsa gradiva vzajemnih skladov NLB Skladi (izvlečki prospektov, prospekti vzajemnih skladov z vključenimi pravili upravljanja) že sedaj vključujejo informativno dvojno označene zneske, dodana pa je tudi informacija o uvedbi evra. Na spletni strani www.nlbskladi.si bo informativna vrednost enot premoženja do konca junija 2007 objavljena tudi v slovenskih tolarjih. Hkrati bodo zneski vplačil in izplačil informativno preračunani v tolarje tudi na obvestilih vlagateljem. Vsekakor velja poudariti, da uvedba evra ob znanem tečaju zamejave ne predstavlja pomembne vsebinske spremembe, ki bi lahko kakorkoli vplivala na odločitev o varčevanju v vzajemnih skladih ali bila razlog, da bi vlagatelj svojo investicijsko odločitev sprejel šele po 1. januarju 2007.

Opozorilo vlagateljem

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., upravlja vzajemne sklade NLB Skladi - Svetovni sklad delnic, NLB Skladi - Sklad evropskih delnic, NLB Skladi - Sklad obveznic, NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic, NLB Skladi - Kombinirani sklad, NLB Skladi - Kombinirani sklad Nove Evrope, NLB Skladi - Dinamični sklad delnic, NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva, NLB Skladi - Naravni viri, NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo, NLB Skladi - Visoka tehnologija in NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški. Storitve trženja in prodaje investicijskih kuponov vzajemnih skladov opravljajo na podlagi pooblastila družbe NLB Skladi tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Banka Celje d.d., Banka Domžale d.d., Domžale, Koroška banka d.d., Slovenj Gradec, in Banka Zasavje d.d., Trbovlje.

Podrobnejši podatki in informacije o vzajemnih skladih so vsebovani v prospektih vzajemnih skladov z vključenimi pravili upravljanja in v izvlečkih prospektov vzajemnih skladov. Pred pristopom vlagatelja k pravilom upravljanja posameznega vzajemnega sklada morajo družba NLB Skladi oziroma druge osebe, ki so pooblaščene za trženje in prodajo investicijskih kuponov nekaterih vzajemnih skladov, vlagatelju brezplačno izročiti izvleček prospekta vzajemnega sklada, na njegovo zahtevo pa morajo vlagatelju brezplačno izročiti tudi prospekt z vključenimi pravili upravljanja, zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo vzajemnega sklada.

Izvlečki prospektov vzajemnih skladov, prospekti vzajemnih skladov z vključenimi pravili upravljanja, zadnja objavljena revidirana letna in polletna poročila vzajemnih skladov ter druga gradiva, podatki in informacije o vzajemnih skladih so vlagateljem dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Trgu republike 3 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Banke Celje d.d., Banke Domžale d.d., Domžale, Koroške banke d.d., Slovenj Gradec, in Banke Zasavje d.d., Trbovlje, med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si. Družba NLB Skladi objavlja podatke o gibanju vrednosti enote premoženja vsak delovni dan v časniku Finance in na spletni strani www.nlbskladi.si. Zgodovinski podatki o donosih ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Donosnost naložbe v posamezni vzajemni sklad bo v največji meri odvisna od prihodnjega splošnega gibanja tečajev vrednostnih papirjevna svetovnih kapitalskih trgih, v manjši meri pa tudi od provizij in stroškov vzajemnega sklada ter uspešnosti družbe NLB Skladi pri upravljanju premoženja vzajemnega sklada.

Zaradi neugodnih gibanj tečajev vrednostnih papirjev in valut obstaja možnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v investicijske kupone posameznega vzajemnega sklada. Najvišji vstopni stroški vzajemnih skladov NLB Skladi - Svetovni sklad delnic, NLB Skladi - Sklad evropskih delnic, NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic, NLB Skladi - Dinamični sklad delnic, NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva, NLB Skladi - Naravni viri, NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo, NLB Skladi - Visoka tehnologija in NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški znašajo 3,00 % vrednosti investicijskega kupona, vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad obveznic 1,50 % vrednosti investicijskega kupona, NLB Skladi - Kombinirani sklad in NLB Skladi - Kombinirani sklad Nove Evrope pa 2,25 % vrednosti investicijskega kupona.

Najvišji izstopni stroški vzajemnih skladov NLB Skladi - Svetovni sklad delnic, NLB Skladi - Sklad evropskih delnic, NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic, NLB Skladi - Dinamični sklad delnic, NLB Skladi - Kombinirani sklad, NLB Skladi - Kombinirani sklad Nove Evrope, NLB Skladi - Dinamični sklad delnic, NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva, NLB Skladi - Naravni viri, NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo, NLB Skladi - Visoka tehnologija in NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški znašajo 1,00 % vrednosti investicijskega kupona, najvišji izstopni stroški vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad obveznic pa znašajo 0,50 % vrednosti investicijskega kupona. Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos.

Vzajemni skladi družbe NLB Skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v vzajemne sklade tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Igo Gruden
NLB Skladi, d.o.o.


Arhiv: 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.