01. 11. 2010

27. avgusta so začela veljati spremenjena pravila upravljanja krovnega sklada NLB Skladi (1). Naložbene politike podskladov krovnega sklada NLB Skladi so tako prve v Sloveniji usklajene s priporočili Združenja evropskih skladov in družb za upravljanje (The European Fund and Asset Management Association, v nadaljevanju EFAMA).

Tjaša BrilejV družbi NLB Skladi smo prve štiri vzajemne sklade vlagateljem ponudili leta 2004, danes pa ponujamo petnajst podskladov krovnega sklada NLB Skladi. Takšen porast ponudbe je posledica tega, da želimo ponuditi čim bolj celovit nabor naložbenih možnosti, tako z vidika finančnih instrumentov kot tudi z vidika geografskih in panožnih usmeritev, ki bo za večino vlagateljev kar upravljanjanajbolje pokril celotno področje naložb v vzajemne sklade. Zaradi omenjene razširitve ponudbe v preteklih letih je prihajalo tudi do nepotrebnega prekrivanja naložbenih politik posameznih podskladov. S spremembo pravil upravljanja smo želeli prevetriti in posodobiti pravila upravljanja ter prilagoditi naložbene politike tako, da vlagateljem ponudimo naložbene možnosti, ki bodo dosegale najsodobnejše standarde naložbenih politik glede na uveljavljene mednarodne smernice ob hkratnem upoštevanju načel razpršitve in obvladovanja različnih tveganj.Naj bo uravnoteženi podsklad res uravnotežen

Slovenska zakonodaja trenutno ne določa kriterijev za razvrščanje vzajemnih skladov v posamezne kategorije glede na njihovo naložbeno politiko, kar je praviloma ključna determinanta dosežene donosnosti vzajemnega sklada. To pomeni, da so se v preteklosti kot delniški, uravnoteženi ali obvezniški vzajemni skladi lahko opredeljevali tudi skladi, ki po svoji podskladinaložbeni politiki v takšno kategorijo niso spadali, to pa je zavajajoče in zato nevarno za vlagatelja. Upoštevaje navedeno je Agencija za trg vrednostnih papirjev, da bi povečala transparentnost trga in enakopravnost obravnave udeležencev trga, sprejela stališče, da bo pri razvrščanju vzajemnih skladov v posamezne kategorije glede na njihovo naložbeno strukturo v največji meri upoštevala mednarodno uveljavljeni klasifikacijski standard EFC (The European Fund Classification), ki ga je konec meseca junija 2010 sprejela EFAMA.

Spremenjene ocene tveganj podskladov krovnega sklada

Z uveljavitvijo spremenjenih pravil upravljanja so naložbene politike vseh podskladov krovnega sklada NLB Skladi usklajene z mednarodnimi standardi EFAMA, uskladitev pa smo dosegli prvi v Sloveniji, saj smo postopke začeli že pred sprejetjem stališča Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Povečanje preglednosti in poenostavitve

Uveljavitev spremenjenih pravil upravljanja je prinesla še nekaj poenostavitev, od katerih naj omenim predvsem poenotenje najnižjih zneskov začetnih vplačil v podsklade krovnega sklada NLB Skladi. Najnižje enkratno začetno vplačilo sedaj znaša 1.000,00 evrov, najnižji polog pri varčevalnih načrtih pa 500,00 evrov. Na podlagi večletnih izkušenj so se spremenile tudi ocene tveganj, ki sedaj v večji meri odražajo dejansko tveganje posameznega podsklada (spremembe so razvidne v grafu 1). Prav tako pa usklajene naložbene politike omogočajo nalaganje tudi nekaterim institucionalnim vlagateljem, ki imajo omejitve v skladu z zakonodajo, ki ureja njihovo področje delovanja.

Vsekakor lahko zaključimo, da spremenjena pravila upravljanja vlagateljem prinašajo zgolj dodatne prednosti, pri čemer pa se stroški in provizije, ki bremenijo vlagatelje, niso spremenili. Nalaganje v podsklade krovnega sklada NLB Skladi bo tako odslej še preglednejše in bolj preprosto, prečiščene naložbene politike pa bodo našim finančnim svetovalcem še olajšale delo pri svetovanju vlagateljem.

1 Več o pridobitvi soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev v javnem obvestilu o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada, ki je na spletni strani.
Nazaj

Kategorije


Avtor članka

Tjaša Brilej

vodja centra za pravne zadeve in nadzor zakonitosti poslovanja

Vsi članki avtorja