NLB Skladi

Izračuni Tečajnica

Cilj družbe

Cilj družbe NLB Skladi pri upravljanju premoženja je doseči čim višjo donosnost ob določeni sprejemljivi ravni tveganja. S premoženjem upravljamo preudarno, in sicer tako, da strank ne izpostavljamo nepotrebnemu tveganju, kar med drugim dosegamo s primerno stopnjo razpršitve v okviru naložbenih politik posameznih podskladov oziroma portfeljev, kot so opredeljene v pravilih upravljanja krovnega sklada oziroma v pogodbah o gospodarjenju s finančnimi instrumenti s pripadajočimi splošnimi pogoji poslovanja.

Pri upravljanju podskladov in portfeljev svojih strank uporabljamo postopek »od zgoraj navzdol« (angl. top-down approach). Izhodišče je strateška alokacija, pri čemer so ciljni deleži posameznih vrst finančnih instrumentov, regij, panog, bonitetnih razredov in drugih naložbenih kategorij opredeljeni v investicijski politiki podsklada oziroma portfelja. Na podlagi analitskih priporočil, ki se praviloma izvajajo najmanj enkrat in največ štirikrat letno, pogosteje le v primeru izrednih dogodkov na kapitalskih trgih, pa se opredeli srednjeročna taktična alokacija premoženja, ki se izvaja v okviru dovoljenih odstopanj od strateških deležev. Pri upravljanju premoženja upoštevamo tudi stroške, ki so povezani s tem, saj se zavedamo, da stranke zanima izključno donosnost premoženja po stroških.

Sestava naložb

Sestavo naložb oblikujemo zgolj iz finančnih instrumentov, ki so bili predmet skrbnega pregleda. Slednji je sestavljen iz dveh faz. Prvo fazo predstavlja sestava nabora primerljivih finančnih instrumentov, druga pa vključuje proces za izbiro naložb v podsklade in portfelje ter obsega analize finančnih instrumentov (skladno s  postopkom »od zgoraj navzdol« ali druge tehnike za vključitev naložb (denimo strategija nagnjenega indeksiranja), vključno s preverbo izpolnjevanja zahtev predpisov, ki se nanašajo na posamezne tipe finančnih instrumentov.

Premoženje svojih strank upravljamo na discipliniran način in na strateški podlagi, v precej manjši meri pa na špekulativni. Pri upravljanju s premoženjem skrbimo, da premoženje razporedimo v večje število finančnih instrumentov skrbno izbranih izdajateljev, ki izpolnjujejo stroge interne standarde kakovosti. Osnova za odločanje pri upravljanju premoženja je zatorej temeljna analiza, tehnična analiza je lahko dopolnilo za odločanje le o timingu. Naložbe so po uvodni izbiri predmet podrobnega tekočega spremljanja ter prilagajanja, v kolikor razmere na kapitalskih trgih to zahtevajo.

Izdelava temeljne analize

V okviru temeljne analize za posamezne naložbene kategorije preverimo različne elemente. Analiza lastniških vrednostnih papirjev tako vključuje elemente, kot so (a ne zgolj) denimo:

 • predstavitev izdajatelja lastniškega vrednostnega papirja
 • vrednotenje na osnovi relativnih kazalnikov vrednotenja (vsaj P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA, tekoča dividendna donosnost);
 • perspektivnost posla / dejavnosti izdajatelja;
 • glavne konkurenčne prednosti in slabosti izdajatelja;
 • ocena kompleksnosti organizacije / posla izdajatelja ter ocena zanesljivosti računovodskih izkazov / finančnih podatkov izdajatelja;
 • ocena korporativnega upravljanja izdajatelja;
 • ocena kreditnega tveganja izdajatelja;
 • ocena poslovnega tveganja izdajatelja;
 • ocena naložbenega tveganja lastniškega vrednostnega papirja in ocena prispevka lastniškega vrednostnega papirja k celotnemu naložbenemu tveganju podsklada;
 • ocena likvidnosti lastniškega vrednostnega papirja;
 • ocena pričakovanega obnašanja lastniškega vrednostnega papirja v poslovnem ciklu;
 • ocena obsega in stopnje zanesljivosti informacij, s katero razpolaga analitik;
 • drugi razlogi za nakup ali prodajo lastniškega vrednostnega papirja (npr. lastniška sestava, premija ali diskont potrdila o lastništvu glede na lokalni vrednostni papir, davčna obravnava).

Analiza dolžniških vrednostnih papirjev mora vključevati elemente, kot so (a ne zgolj) denimo:

 • predstavitev izdajatelja dolžniškega vrednostnega papirja;
 • valuta izdaje;
 • sedež izdajatelja in sektor izdajatelja;
 • pričakovana donosnost do dospetja (yield to maturity in yield to worst) in option adjusted spread;
 • kreditno tveganje dolžniškega vrednostnega papirja;
 • ocena likvidnosti dolžniškega vrednostnega papirja;
 • prilagojeno trajanje (modified duration);
 • davčna obravnava izplačanih denarnih tokov.

Med naložbe podsklada/portfelja se lahko vključijo izključno tiste enote ciljnih skladov, za katere se opravi najmanj temeljna analiza, ki mora vključevati elemente, kot so (a ne zgolj) denimo:

 • predstavitev ciljnega sklada;
 • stroški ciljnega sklada;
 • reprezentativnost ciljnega sklada;
 • mnenje centra za pravne zadeve in nadzor zakonitosti poslovanja o ustreznosti naložbe;
 • likvidnost enot premoženja oziroma delnic ciljnega sklada.

Podskladi lahko sklepajo denarne depozite zgolj pri kreditnih institucijah, za katere se opravi najmanj temeljna analiza, ki mora vključevati elemente, kot so (a ne zgolj) denimo:

 • predstavitev kreditne institucije (vključno z oceno poslovanja);
 • ocena kreditnega tveganja kreditne institucije;
 • pričakovana obrestna mera;
 • mnenje centra za pravne zadeve in nadzor zakonitosti poslovanja o ustreznosti naložbe (depozitne pogodbe).

Analiza instrumentov denarnega trga mora vključevati elemente, kot so (a ne zgolj) denimo:

 • predstavitev izdajatelja instrumenta denarnega trga in samega instrumenta, kjer je potrebno predstaviti najmanj velikost izdaje, ročnost, način obrestovanja, način izplačila denarnih tokov, morebitno zavarovanje;
 • pričakovana donosnost do dospetja;
 • ocena likvidnosti instrumenta denarnega trga;
 • ocena kreditnega tveganja instrumenta denarnega trga;
 • mnenje centra za pravne zadeve in nadzor zakonitosti poslovanja o ustreznosti naložbe.

V primeru upravljanja podskladov/portfeljev na osnovi strategije nagnjenega indeksiranja, kjer gre za kombinacijo med pasivnim in aktivnim upravljanjem premoženja, se med naložbe posameznega podsklada/portfelja lahko vključijo tudi lastniški vrednostni papirji, za katere se ne opravi temeljna analiza elementov, razen tistih meril, pogojev ali elementov, ki jih za dopustnost naložb zahtevajo predpisi.

Upoštevanje trajnostnosti pri naložbenih odločitvah

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški sredstva nalaga z namenom spodbujati okoljske in/ali socialne značilnosti in spremlja tveganja, povezana s trajnostnostjo. Pri preostalih 19 podskladih krovnega sklada NLB Skladi in pri individualnih portfeljih v upravljanju družbe tveganja glede trajnostnosti trenutno niso sistematično vključena v naložbeni proces. Vidiki trajnostnosti se sicer v manjšem delu vključujejo v skrbni pregled delniških naložb, vendar ne na način, na podlagi katerega bi bilo mogoče verodostojno oceniti verjetne vplive glede trajnostnosti na donosnost podskladov in individualnih portfeljev. V procesu skrbnih pregledov naložb namenoma niso izključene dejavnosti, ki bi bile lahko ocenjene kot sporne z vidika trajnostnostnih tveganj. Pri izbiri naložb zasledujemo namreč čim višjo razpršenost naložb znotraj naložbene politike posameznega podsklada oziroma individualnega portfelja ter dajemo večji pomen preostalim tveganjem. Pri izbiri naložb, ki sestavljajo omenjenih 19 podskladov krovnega sklada NLB Skladi in individualne portfelje v upravljanju družbe, za razliko od podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti.

Dokumenti

Prijavite se na e-novice

Varnostna koda

Vaša privolitev je v skladu z Informacijo o varstvu osebnih podatkov v družbi NLB Skladi in velja do preklica ter jo lahko pisno prekličete kadarkoli na sedežu družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov dpo@nlbskladi.si. Dokument Informacija o varstvu osebnih podatkov se nahaja na tej povezavi.

 

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri