20. 03. 2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 19. 3. 2018 podala soglasje k spremembi predmetnih pravil upravljanja.

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., vas v skladu z določili 312. člena ob smiselni uporabi 253. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št.31/2015 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZISDU-3) obvešča o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada NLB Skladi v splošnem delu in v Dodatku F, ki se nanaša na vse obstoječe podsklade ter na nova podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški in NLB Skladi – Finance delniški.

Družba za upravljanje je spremenila/dopolnila Pravila upravljanja skladno z zahtevo 71. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona investicijskih skladih in (Uradni list RS št.: 77/2016, v nadaljevanju ZISDU-3B). Dodatno je družba za upravljanje pravila upravljanja krovnega sklada dopolnila tudi v delu, ki se nanaša na nova podsklada krovnega sklada.

Ključne spremembe pravil upravljanja so:

  • dopolnitve naložbenih omejitev pri podskladu NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR za naložbe v obveznice izven naložbenega razreda in izdajateljev držav v razvoju zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi,
  • sprememba naložbenih omejitev pri podskladu NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški z novo opredelitvijo dopustnih izpostavljenosti po državah,
  • sprememba naložbenih omejitev pri podskladu NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški z razširitvijo dopustnih naložbenih panog,
  • sprememba provizije za upravljanje pri podskladu NLB Skladi – Globalni uravnoteženi,
  • sprejem in razkritje Politike nagrajevanja v družbi NLB Skladi,
  • pravica družbe do zavrnitve vplačila oziroma omejitve pristopa ali druge transakcije določenim kategorijam vlagateljev,
  • pogojna pravica vlagatelja do preklica vplačila ali zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona.

Dopolnitve in spremembe naložbene politike omenjenih podskladov so posledica bodisi uskladitve z veljavnimi predpisi oziroma odločitve družbe, ki bo omogočila bolj učinkovito in donosno upravljanje premoženja podskladov z boljšo možnostjo razpršitve premoženja in varovanjem pred tveganji zaradi zmanjšanja izpostavljenosti določenim naložbenim kategorijam. Sprememba provizije za upravljanje pri podskladu NLB Skladi – Globalni uravnoteženi je posledica cenovnega poenotenja z drugimi produkti v ponudbi družbe, pri čemer se provizija za upravljanje poveča za 0,20 odstotne točke z 1,45 % na 1,65 %. Menimo, da dvig provizije za upravljanje ne predstavlja bistvene spremembe z vidika pričakovane donosnosti podsklada za vlagatelje.

Dopolnitve in spremembe naložbene politike omenjenih podskladov ne vplivajo na velikost prevzetih tveganj z vidika imetnikov investicijskih kuponov.

Dokumenti:

Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja

Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja - sledi spremembam

Ključni podatki za vlagatelje NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški

Ključni podatki za vlagatelje NLB Skladi - Finance delniški

Nazaj