23. 08. 2021

Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 12. 8. 2021 podala soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada NLB Skladi v delu, ki se nanaša na vse podsklade in v delu, ki se nanaša na posamezne podsklade NLB Skladi – Azija delniški, NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški, NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški, NLB Skladi – Globalni delniški, NLB Skladi – Globalni uravnoteženi, NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški, NLB Skladi – Naravni viri delniški, NLB Skladi – Nepremičnine delniški, NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi, NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti, NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR, NLB Skladi – Razvita Evropa delniški, NLB Skladi – Slovenija mešani, NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški, NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški, NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva delniški, NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški, NLB Skladi – ZDA delniški, NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški in NLB Skladi – Finance delniški.

Družba za upravljanje je spremenila/dopolnila Pravila upravljanja z namenom bolj učinkovitega in donosnega upravljanja podskladov krovnega sklada NLB Skladi ter večje razumljivosti naložbenih politik podskladov vlagateljem že iz naslova imena posameznega podsklada.

Vsebinske spremembe pravil upravljanja so se pojavile zlasti pri podskladu NLB Skladi – Finance delniški, v manjši meri pri podskladu NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi.

Ključne spremembe pravil upravljanja so:

 • Preimenovanje podsklada NLB Skladi – Finance delniški v NLB Skladi – Zeleni delniški. Hkrati s preimenovanjem se spreminja tudi naložbena politika podsklada. Podsklad ne bo več nalagal v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, ki jih uvrščamo v sektor finančnih storitev, temveč bo nalagal v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, ki so nadpovprečno okolijsko ozaveščeni. Za presojo izpolnjevanja kriterijev okolijske ozaveščenosti se uporabljajo analize oziroma izsledki priznane institucije (Sustainalytics), ki se profesionalno ukvarja z ocenjevanjem oziroma razvrščanjem podjetij po stopnji okolijsko ozaveščenega delovanja.
 • Preimenovanje podsklada NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški v NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški. Poleg spremembe imena podsklada se nekoliko spreminja tudi opredelitev področja nalaganja podsklada. Namesto v delnice izdajateljev iz izbranih trgov Južne, srednje in vzhodne Evrope bo podsklad nalagal v delnice izdajateljev s sedežem v državah evropskih trgov v razvoju.
 • Preimenovanje NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi v NLB Skladi – Evropa uravnoteženi. Poleg spremembe imena se spreminja tudi naložbena politika, saj ne bo več omejena le na države nekdaj pogosteje uporabljanega izraza »Nove Evrope«, temveč v delnice in obveznice izdajateljev iz cele Evrope.
 • Preimenovanje podsklada NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva delniški v NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški.
 • Odprava omejitve, da družba za upravljanje ne bo nalagala sredstev podskladov krovnega sklada NLB Skladi v osebe, ki so povezane z družbo za upravljanje, razen v denarne depozite, ki predstavljajo dodatna likvidna sredstva, ter razširitev omejitve naložb v druge prenosljive vrednostne papirje s 5 na 10 %, kar velja za vse podsklade.
 • Sprememba opredelitve mesta, kjer družba NLB Skladi objavi podatke o znesku in gibanju vrednosti enote premoženja (VEP). Družba bo z novimi pravili upravljanja vrednosti enote premoženja objavila na svoji spletni strani najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu.
 • Iz naložbenih politik posameznih podskladov so bile umaknjene dodatne omejitve glede investiranja naložb, kar omogoča učinkovitejše upravljanje teh podskladov.
 • Pri podskladu NLB Skladi – Globalni uravnoteženi se spreminjata naslednji omejitvi naložbene politike:

- delež naložb v lastniške vrednostne papirje in v enote delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne lastniške vrednostne papirje, znaša med 35 % in 65 % vrednosti sredstev podsklada (prejšnja omejitev: med 40 % in 60 %);

- delež naložb v dolžniške vrednostne papirje in v enote ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne dolžniške vrednostne papirje, znaša med 35 % in 65 % vrednosti sredstev podsklada (prejšnja omejitev: med 40 % in 60 %).

 • Pri podskladu NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti se spreminja naslednja omejitev naložbene politike:

- delež naložb v dolžniške vrednostne papirje izdajateljev s trgov v razvoju in enote obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, znaša največ 30 % (prejšnja omejitev: 25 %).

 • Pri podskladu NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR se spreminjata naslednji omejitvi naložbene politike:

- delež naložb v dolžniške vrednostne papirje izdajateljev s trgov v razvoju in enote obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, znaša največ 30 % (prejšnja omejitev: 10 %);

- delež naložb v dolžniške vrednostne papirje zunaj naložbenega razreda in enote obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, znaša največ 30 % (prejšnja omejitev: 25 %), od katerih je lahko največ 10 % izpostavljenih do trgov v razvoju (prejšnja omejitev: 3 %).

 • 3. poglavje pravil upravljanja se dopolni z definicijo tveganja trajnostnosti.
 • Podrobnejša pravila upravljanja podskladov NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški in NLB Skladi – Zeleni delniški, ki nalagata z namenom spodbujati okolijske in socialne značilnosti, se prilagodi z določili Uredbe 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR).

Dopolnitve in spremembe naložbenih politik omenjenih podskladov so posledica odločitve družbe, ki bo omogočila bolj učinkovito in donosno upravljanje premoženja podskladov. Spremembe naložbenih politik podskladov ne bodo imele bistvenega vpliva tako na prevzeta tveganja kot tudi na stroške imetnikov investicijskih kuponov.

Dopolnjena pravila upravljanja bodo stopila v veljavo z iztekom enega meseca od dneva objave tega obvestila, tj. 24. 9. 2021. Do tega dne bodo v veljavi obstoječa pravila upravljanja.

Dokumenti:

Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja - veljaven s 24. 9. 2021

Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja - sledi spremembam - veljaven s 24. 9. 2021

Ključni podatki za vlagatelje NLB Skladi za vse podsklade krovnega sklada NLB Skladi - veljavni s 24. 9. 2021

Nazaj