16. 11. 2012

Usposobljene notranje revizorje vabimo k sodelovanju in jih pozivamo k dajanju ponudb.

Notranjo revizije družbe za upravljanje lahko v skladu s Sklepom Agencije za trg vrednostnih papirjev o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/12) organizira družba za upravljanje sama (z zaposlitvijo preizkušenega notranjega revizorja), lahko pa naloge notranje revizije prenese na tretjo, ustrezno usposobljene osebo (zunanjega izvajalca).

Odgovornosti notranje revizije so naslednje:

  1. vzpostavitev, izvajanje in vzdrževanje revizijskega načrta za pregled ter ocenjevanje primernosti in učinkovitosti sistemov družbe za upravljanje, delovanja notranjih kontrol in pogodbenih razmerij družbe za upravljanje;
  2. izdajanje priporočil na podlagi rezultatov notranjerevizijskih pregledov,
  3. preverjanje skladnosti ukrepov, sprejetih za odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti, z navedenimi priporočili;
  4. poročanje organom vodenja in nadzora družbe za upravljanje v zvezi z notranjo revizijo ter svetovanje glede izboljšanja pregledanih sistemov družbe za upravljanje.

Družba NLB Skladi si želi za obdobje 3 let sodelovati z uglednim izvajalcem revizijskih storitev, ki bi v skladu z zgoraj navedenim sklepom Agencije v družbi opravljal storitve notranje revizije. Družba načrtuje v letu 2013 izvedbo štirih revizij v obsegu 54 revizijskih dni. Pri predvidenem obsegu revidiranja so upoštevana tudi poročanja za organe upravljanja. Tudi za leti 2014 in 2015 je predvideno enako število revizijskih dni.

Služba notranje revizije bo opravljala notranje revidiranje poslovanja v skladu s:

  1. standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju;
  2. drugimi pravili notranjega revidiranja razvrščenimi v hierarhijo pravil notranjega revidiranja;
  3. notranjim aktom družbe za upravljanje.

V kolikor se bo družba NLB Skladi odločila za zaposlitev preizkušenega notranjega revizorja, bo z njim sklenila pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (tretjinskim oziroma polovičnim), s poskusnim delom.

Prosimo vas, da nam do 30. 11. 2012 posredujete ponudbe za opravljanje storitev notranje revizije v družbi NLB Skladi.

Nazaj