01. 10. 2009

Varčevanje v vzajemnih skladih je enostavno in za večino vlagateljev pomeni najustreznejšo pot do naložb v vrednostne papirje (tako z davčnega kot s stroškovnega vidika). Kljub enostavnosti pa je pomembno, da vlagatelj pred odločitvijo o naložbi pridobi ključne informacije o vzajemnih skladih.

informacije

V družbi NLB Skladi z informacijami o vzajemnih skladih ne skoparimo. Še več, zatrdimo lahko, da smo med tistimi, ki o svojih vzajemnih skladih ponujamo največ informacij na trgu. Katere so torej pomembne informacije in kje jih lahko poiščete?

Kakšen tip vlagatelja ste?

Ste dinamični in ste na poti varčevanja sposobni oziroma pripravljeni sprejemati nadpovprečno naložbeno tveganje? Ali pa vam vaš osebni finančni profil (finančne razmere, vaši cilji in subjektivni odnos do tveganja) narekuje nizko tvegane naložbe? Informacija, ki sicer več pove o vlagatelju kot o vzajemnem skladu, je ključna pri izbiri ustreznega vzajemnega sklada.

Začetno oceno o svojem osebnem finančnem profilu lahko pridobite tako, da izpolnite interaktivni vprašalnik na spletni strani www.nlbskladi.si/profil-vlagatelja. Ker noben vprašalnik ne more dati tako zanesljive ocene kot strokovna oseba, ki stranko pozna, vam priporočamo, da se o svojem naložbenem profilu, še preden vstopite v vzajemni sklad, posvetujete tudi z za to usposobljenim strokovnjakom na enem od pooblaščenih vpisnih mest NLB ali Banke Celje. Za čas sestanka s finančnim svetovalcem se lahko dogovorite na brezplačni modri telefonski številki 080 22 86.

Kakšna naložbena politika je za vas najustreznejša?

Ko ocenite, kakšen tip vlagatelja ste, je treba izbrati takšen vzajemni sklad ali kombinacijo vzajemnih skladov, katerih naložbene politike najbolj ustrezajo vašemu finančnemu profilu. Naložbena politika pove, kam vzajemni sklad nalaga sredstva, zelo pomembno pa je, da je jasna, pregledna in ima ustrezne omejitve, ki vlagatelja ščitijo pred morebitnimi naložbenimi odločitvami upravljavca, ki za finančni profil stranke niso ustrezne. Naložbena politika vzajemnega sklada ima na donosnost in naložbeno tveganje vzajemnih skladov praviloma ključen vpliv (precej večjega kot aktivnosti upravljavca ali stroški vzajemnega sklada).

Naložbene politike podskladov krovnega sklada NLB Skladi so med najpreglednejšimi na trgu. V družbi NLB Skladi za vsak podsklad opredelimo tudi omejitve, kot so najmanjši in največji dopustni deleži posamezne naložbene kategorije, panožne skupine in regije. Informacije o naložbeni politiki je mogoče med drugim najti v prospektih in izvlečkih prospektov posameznih podskladov, ki so dostopni tudi na spletnih straneh družbe NLB Skladi.

Kam vlaga vzajemni sklad?

Predstavljajte si, da ste kot vlagatelj bolj zadržani in se odločite za varčevanje v manj tveganih, obvezniških vzajemnih skladih. Vrednost enote premoženja močno upade, pozneje pa ugotovite, da je sicer obvezniški vzajemni sklad del sredstev nalagal tudi v visoko tvegane delnice. Presenečenje je na mestu, zato je pred odločitvijo za kak vzajemni sklad dobro preveriti, kako pregledna je njegova sestava naložb in kakšne so omejitve - ime vzajemnega sklada ne pove vsega.

5 ključnih dejavnikov in informacij pri izbiri vzajemnega sklada

 • Kakšen tip vlagatelja ste?
  Informacija, ki sicer več pove o vlagatelju kot o vzajemnem skladu, je ključna pri izbiri ustreznega vzajemnega sklada. Tako bo vlagatelj lahko izbral takšno kombinacijo vzajemnih skladov, ki najbolj ustreza njegovemu osebnemu finančnemu profilu.
 • 2. Naložbena politika
  Biti mora jasna in pregledna ter ne sme biti v nasprotju s posameznikovim finančnimi profilom.
 • 3. Stroški
  Bodite pozorni na celotne stroške poslovanja vzajemnega sklada (kazalnik TER). Ne usmerite vse pozornosti zgolj na vstopne stroške.
 • 4. Sestava naložb
  Družba NLB Skladi mesečno objavlja sestavo naložb vzajemnih skladov, ki razkriva mnogo več, kot zahtevajo predpisi. Naše stranke imajo pravico vedeti, kam naši skladi vlagajo sredstva.
 • 5. Celotna storitev
  Bodite pozorni na storitev, ki jo ponudnik vzajemnega sklada ponuja vlagateljem skozi ves varčevalni cikel (naložbeni nasvet, informacije o dogodkih na kapitalskih trgih, možnost prenašanja sredstev med vzajemnimi skladi, varčevalni načrti ...). V NLB Skupini svojim strankam ponujamo celovit finančni nasvet.

Družba NLB Skladi v mesečni publikaciji Mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb (v nadaljevanju Sestava naložb) razkriva mnogo več, kot zahtevajo predpisi. Naše stranke imajo pravico vedeti, kam naši skladi nalagajo sredstva. Sestava naložb podskladov krovnega sklada NLB Skladi prikazuje 50 največjih naložb podsklada, zemljepisno in panožno sestavo naložb, obenem pa v publikaciji analitiki in upravljavci družbe NLB Skladi na kratko povzemajo ključne dogodke, ki so vplivali na donosnost posameznih podskladov v prejšnjem mesecu. Sestavo naložb podskladov krovnega sklada lahko pridobite na spletni strani http://www.nlbskladi.si/sestava-nalozb.

Donosnosti in stroški

Vzajemni skladi so zelo pregleden produkt, saj se njihove donosnosti objavljajo z dnevnim zamikom vsak delovni dan. Seveda vsakega morebitnega vlagatelja v vzajemne sklade zanima njihova minula donosnost, vendar pa vlagateljem odločanje o naložbah v vzajemne sklade na podlagi minulih kratkoročnih donosnosti odsvetujemo. Žal se veliko vlagateljev pri nas in po svetu o naložbah v vzajemne sklade odloča prav na podlagi minulih kratkoročnih donosnosti. Posledično sredstva v vzajemne sklade v največji meri vplačujejo po obdobjih visokih borznih rasti, iz skladov pa izstopajo po visokih borznih padcih. To je najboljši recept za slab naložbeni rezultat na dolgi rok, kar potrjujejo tudi borzni dogodki v zadnjih nekaj letih.

Vlagatelju lahko koristijo primerjave minulih donosnosti (pa tudi tveganja, ki ga kaže nihanje vrednosti enot premoženja v preteklosti) med sorodnimi vzajemnimi skladi, pri čemer je pomembno, da primerja vzajemne sklade, ki so si po naložbeni politiki res sorodni. Sorodno ime vzajemnega sklada včasih ni dovolj. Tako imamo na primer lahko svetovni ali globalni sklad, od katerih sme eden nalagati izključno na razvitih kapitalskih trgih, drugi pa sme v pomembni meri nalagati tudi na bolj tveganih (in v časih rasti praviloma donosnejših) trgih v razvoju. Neposredna primerjava teh dveh skladov kljub sorodnemu imenu ni mogoča. Verodostojno primerjavo je mogoče opraviti šele, ko primerjamo sorodne vzajemne sklade na daljši rok, ki zajema tako obdobja borznih rasti kot padcev.

Kateri vzajemni sklad je najboljši?

Dodatne informacije, ki vam lahko pomagajo pri ustrezni izbiri vzajemnega sklada, lahko pridobite tudi v članku na naslednjem naslovukateri vzajemni sklad je najboljši.

Koristna informacija za vlagatelja so tudi stroški vzajemnega sklada, ki vlagatelja bremenijo pri pristopu in v času varčevanja. Vstopni in izstopni stroški se zaračunajo ob pristopu k vzajemnemu skladu oziroma ob izstopu iz njega. Njihova višina je sicer pomembna, a ker se zaračunajo zgolj enkrat, njihov obseg za dolgoročnejše vlagatelje ni tako pomemben kot letni stroški vzajemnega sklada. Ti stroški bremenijo premoženje vzajemnega sklada in posredno vlagatelje, prikazuje pa jih kazalnik celotnih stroškov vzajemnega sklada TER (okrajšava iz angleške besedne zveze Total Expense Ratio). Vzajemni skladi družbe NLB Skladi so stroškovno konkurenčni, informacije o njihovih stroških pa lahko najdete v izvlečkih prospektov ter na spletnih naslovih www.nlbskladi.si/ter-ptr ter www.nlbskladi.si/vstopni-izstopni-stroski.

Informacije o dogodkih na kapitalskih trgih in nasveti o naložbah

Vlagatelj za varčevanje v vzajemnih skladih sicer ne potrebuje poglobljenega znanja o ekonomiji ali kapitalskih trgih, saj je za sprejemanje strokovnih naložbenih odločitev v skladu z naložbeno politiko vzajemnega sklada plačan upravljavec. Kljub temu je koristno, da vlagatelj ve, kateri ključni dejavniki vplivajo na donosnost in tveganost njegove naložbe. Še pomembnejše je, da je seznanjen s ključnimi pravili za uspešno dolgoročno naložbo prihrankov. Strokovnjaki družbe NLB Skladi vlagateljem ponujamo ključne tekoče informacije o dogodkih na kapitalskih trgih v publikacijah, ki jih predstavljamo na zadnji strani.

Info o sestavi naložb

Vlagatelji v krovni sklad NLB Skladi se lahko na prejemanje informacij o sestavi naložb po elektronski pošti naročite na spletni stranihttp://www.nlbskladi.si/narocite-se-na-zanimivo-branje ali pa ob pristopu k pravilom upravljanja izpolnite naročilnico v tiskani obliki.

Blaž Bračič, upravljavec premoženja, NLB Skladi, d. o. o.

Nazaj